Ara llegint
Medi Ambient vol augmentar un 59% les Zones vulnerables a la contaminació per nitrats

Medi Ambient vol augmentar un 59% les Zones vulnerables a la contaminació per nitrats

En el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dimarts l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte de Decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

Els interessats disposen de 20 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació per a presentar al·legacions a la proposta de la direcció general de Recursos Hídrics que ja ha passat per un període de consulta prèvia. A partir de la informació recopilada i analitzada, es conclou que 22 masses d’aigua subterrània (d’un total de 87 a tot l’arxipèlag) i dues conques hidrogràfiques (les que es corresponen als torrents d’es Mercadal i Binimel·là) s’haurien de declarar Zona Vulnerable a la Contaminació per Nitrats d’origen agrari (ZVCN).

La proposta suposa, en comparació al darrer decret, aprovat el 2010, un increment de les ZVCN d’un 59%. Així, es passaria dels 1.218 kmactuals de zona protegida (que suposen un 24,5% del territori insular) als 1938,9 kmde la proposta actual (un 39% del territori).

Aquest increment de ZVCN s’ha d’atribuir a un major coneixement de l’estat de les masses d’aigua subterrànies i no a un increment en l’ús de fertilitzants. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que, l’any 2011 es varen delimitar les masses d’aigua subterrània actual i en conseqüència es varen començar a analitzar 29 de les 87 masses d’aigua subterrània de les que fins llavors no s’havia disposat de dades de qualitat.

Cal afegir, a més, que en la majoria de zones que històricament ha presentat una major concentració de nitrats, com per exemple Sa Pobla, s’hi ha observat una disminució de la contaminació. Aquesta minva s’ha d’atribuir a l’abandonament de l’activitat agrícola i a la posada en marxa dels programes d’actuació aplicables a les ZVCN.

La declaració de ZVCN suposa un seguiment específic de la concentració de nitrats i l’aplicació d’un Pla d’actuació amb l’objectiu de eliminar o minimitzar els efectes dels nitrats sobre les aigües. D’acord amb la normativa el seguiment es fa des de l’òrgan ambiental i el Pla d’actuació el dissenya i aprova per resolució l’òrgan competent en agricultura.

La contaminació de les aigües causada per l’ús agrícola intensiu o inadequat dels fertilitzants nitrogenats es manifesta en un augment de la concentració per nitrats a les aigües superficials i subterrànies, així com l’eutrofització dels embassaments, estuaris i aigües litorals. És necessari prevenir aquesta contaminació per protegir la salut humana i els ecosistemes, especialment els aquàtics.

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt